Trị mụn trứng cá an toàn hiệu quả cho mẹ bầu

Tr? m?n tr?ng cá an toàn hi?u qu? cho

Th?i kì b?u bí do n?i ti?t t? trong co th? thay d?i nên nhi?u m? b?u xu?t hi?n nhi?u tr?ng cá. Làm th? nào d? tr? m?n tr?ng cá hi?u qu? mà v?n an toàn? Hãy xem nh?ng mách nh? sau dây c?a chúng tôi.

M?n tr?ng cá luôn là n?i ám ?nh c?a ph? n?. Không ai thích v? khách không m?i này. Th?i kì mang thai, nhi?u ch? em ph? n? th?y xu?t hi?n nhi?u tr?ng cá, do n?i ti?t t? thay d?i. Thông thu?ng, sau khi sinh, chúng s? t? bi?n m?t, nhung 9 tháng 10 ngày s?ng chung v?i m?n tr?ng cá qu? là khó ch?u. Nhi?u m? b?u san lùng bí kíp tr? m?n nhung l?i e ?nh hu?ng d?n bé yêu, vì các lo?i kem, thu?c tr? m?n tr?ng cá ít nhi?u có hóa ch?t, không t?t cho thai nhi.

Ð? m?n tr?ng cá bi?n m?t nhanh chóng và không ghé tham tr? l?i, hãy b? túi nh?ng c?m nang sau:

R?a m?t thu?ng xuyên s? giúp l?y di các t? bào ch?t, các bã nh?n còn d?ng l?i trong l? chân lông – nh?ng k? thù gây nên m?n tr?ng cá ? ph? n?. B?n nên r?a m?t ít nh?t 2 l?n / 1 ngày, và b?ng nu?c s?ch. B?n ch? nên s? d?ng lo?i s?a r?a m?t có n?ng d? sút nh? nhàng. Ho?c, b?n cung có th? s? d?ng các s?n ph?m du?c chi?t xu?t t? nhiên, nhu s?a r?a m?t Nha dam MeKen. Các t? bào ch?t và bã nh?n s? du?c l?y di nh? nhàng, không làm t?n thuong làn da c?a b?n.

Tr? m?n tr?ng cá an toàn hi?u qu? cho

Thói quen d?p m?t n? vào các bu?i t?i nên du?c duy trì. Vi?c d?p m?t n? có nhi?u tác d?ng nhu làm cang da, m?n da, d?c bi?t là tri mun trung ca hi?u qu?. Chúng s? giúp b?n l?y di nh?ng bã còn luu l?i trên da, giúp l?y l?i s? tuoi tr? cho làn da, b? sung nu?c cho da và thêm các du?ng ch?t c?n thi?t cho da. M? b?u nên d?p m?t n?, v?a t?t cho da v?a ngh? ngoi, thu giãn và tho?i mái. B?n có th? ch?n d?p m?t n? lô h?i (nha dam), chu?i, cà chua, cà r?t, du d?, dua chu?t…- nh?ng lo?i m?t n? t? nhiên không h? có h?i.

Tránh ch?m tay lên m?n vì tay có r?t nhi?u vi khu?n, nó có th? lây sang da m?t và làm tình tr?ng m?n tr?ng cá c?a b?n n?ng hon. B?n cung nên nh? c?t tóc g?n gàng, vì tóc b?n ch?m vào da cung có th? là nguyên nhân khi?n da c?a b?n b? kích ?ng và n?y sinh nhi?u m?n.

M?t l?i khuyên tu?ng nhu dã cu nhung l?i luôn dúng và không bao gi? th?a là hãy u?ng ít nh?t 2 lít nu?c m?i ngày d? dào th?i các ch?t c?n bã ra ngoài co th?, giúp tr? m?n tr?ng cá hi?u qu? cho bà b?u.

Tr? m?n tr?ng cá an toàn hi?u qu? cho

Ð?ng th?i v?i vi?c u?ng d? nu?c, b?n cung nên an nhi?u rau xanh và các lo?i hoa qu? tuoi d? b? sung các vitamin c?n thi?t

Tránh an các th?c ph?m có v? cay và d? an chiên xào ho?c là các món ng?t nhu socola, vì nh?ng th?c ph?m này có th? khi?n vi?c ti?t ch?t nh?n trên da tr? nên tr?m tr?ng hon và t?t nhiên s? nhi?u m?n hon.

Vi?c làm d?p là m?i lúc m?i noi, không kiêng c? khi ph? n? mang b?u. Tuy nhiên, làm d?p th?i kì mang thai c?n hi?u qu? mà an toàn. Vài m?o nh? trên dây hi v?ng h?u ích cho b?n, d? b?n có m?t thai kì kh?e m?nh và m?t làn da láng m?n, cang tràn s?c s?ng.

Ngu?n hình ?nh: Internet.

Xem Bài Vi?t G?c T?i Ðây

Đỗ Yến
 

Mình là Đỗ Yến, mình sinh cháu được 2 tuổi rồi. Thời gian rảnh mình viết blog này muốn chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc bé cho các mẹ bỉm sữa. Mong rằng nhận được nhiều chia sẻ đóng góp của mọi người. Để cuộc sống mãi là niềm vui.

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments